RESELLERS GEZOCHT

Prestop B.V.
Ekkersrijt 4611
5692 DR Son en Breugel
Hierna te noemen: PresTop

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
PresTop: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
opdrachtgever: de wederpartij van PresTop, zijnde iedere partij die met PresTop een huur-, koop- of enige
andere overeenkomst sluit alsmede iedere partij die met PresTop in onderhandeling treedt.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden alsmede het privacy statement van PresTop zoals opgenomen op de website
van PresTop (www.prestop.nl/disclaimer/) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, diensten
en leveringen van PresTop alsmede op alle overeenkomsten tussen PresTop en een opdrachtgever, voor zover
van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Iedere opdracht aan, bestelling bij of overeenkomst met PresTop wordt uitdrukkelijk geacht in te houden
de erkenning en integrale aanvaarding van de algemene voorwaarden van PresTop.
2.3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
PresTop voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.


Artikel 3. Offertes/aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van PresTop zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 kalenderdagen na de datum
daarvan.
3.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is PresTop niet gebonden aan in de
aanvaarding door de opdrachtgever aangebrachte afwijkingen van de aanbieding van PresTop, tenzij partijen
dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
3.3. In aanbiedingen van PresTop genoemde levertijden en andere termijnen voor door PresTop te verrichten
prestaties en/of te verrichten werkzaamhedenzijn slechts indicatief en informatief; overschrijding ervan geeft
de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
3.4. Door PresTop opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale
werktijden en exclusief vervoers-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van
overheidswege. Prijsopgaven in aanbiedingen van PresTop zijn gebaseerd op omstandigheden ten tijde van het
opstellen daarvan. PresTop is gerechtigd in de periode gelegen tussen de aanbieding en het tot stand komen
van de overeenkomst de prijzen aan te passen aan de stijging van de fabrieksprijzen en/of andere
prijsverhogende omstandigheden.
3.5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat voor PresTop geen verplichting tot levering van een gedeelte
van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs noch geldt
de aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3.6. Overeenkomsten worden na aanvaarding door opdrachtgever van een aanbieding van PresTop pas
bindend en definitief door schriftelijke bevestiging door PresTop of doordat PresTop aanvangt met de
overeengekomen prestatie.
3.7. Gegevens in brochures, afbeeldingen, tekeningen et cetera binden PresTop niet tenzij door PresTop
uitdrukkelijk schriftelijk anders bevestigd is.
3.8. Door PresTop ontworpen en/of vervaardigde ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen et cetera
blijven onder alle omstandigheden eigendom van PresTop. Opdrachtgever staat er jegens PresTop voor in dat
genoemde ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen et cetera niet - anders dan met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van PresTop – worden vermenigvuldigd, aan derden worden getoond, bekend
gemaakt en/of gebruikt.
3.9. Indien de door PresTop ontworpen en/of vervaardigde ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen et
cetera zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PresTop toch worden vermenigvuldigd, getoond,
bekend gemaakt en/of gebruikt, is opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete
verschuldigd gelijk aan een bedrag van 5x de berekende of door PresTop te berekenen opdrachtwaarde,
waarop deze ontwerpen, modellen, maquettes, tekeningen et cetera betrekking hebben dan wel waarvoor
deze zijn gebruikt, onverminderd het recht van PresTop om volledige vergoeding te vorderen van de geleden
schade.


Artikel 4. Huur
4.1. Huurperiode: de zaken worden verhuurd voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud
daarvan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste
huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn, tenzij anders overeengekomen is, en duurt
tot en met de laatste overeengekomen huurdag.
4.2. Ophalen en aflevering door opdrachtgever: gehuurde zaken moeten door opdrachtgever op het
vestigingsadres van PresTop worden opgehaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is;
gehuurde zaken moeten door opdrachtgever uiterlijk voor 10.00 uur op de eerste werkdag na de laatste
huurdag op het vestigingsadres van PresTop worden afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen is.
4.3. Te laat inleveren: door het enkele feit van het niet tijdig terugbrengen van gehuurde zaken is
opdrachtgever in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan,
onverminderd zijn overige verplichtingen, aan PresTop een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de
huurprijs die hij zou moeten betalen voor de periode vanaf het eind van de huurperiode tot en met de dag
waarop de gehuurde zaken worden teruggebracht te vermeerderen met een opslag van 50%, onverminderd
het recht van PresTop om volledige vergoeding te vorderen van de geleden schade. Opdrachtgever kan aan
deze bepaling geen recht tot huur voor een langere huurperiode dan de overeengekomen huurperiode
ontlenen.
4.4. Verzekering: opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde zaken die tijdens de
huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. PresTop zal echter de gehuurde zaken mede ten gunste
van opdrachtgever verzekeren indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen overeengekomen wordt. Het
betreft dan een verzekering tegen verlies en beschadiging van de gehuurde zaken, maar niet tegen schade
veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet, of grove schuld aan de zijde van opdrachtgever,
waarvoor opdrachtgever volledig aansprakelijk is. PresTop brengt hiervoor kosten aan opdrachtgever in
rekening. Indien de gehuurde zaken of onderdelen daarvan door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet, of grove
schuld aan de zijde van opdrachtgever worden beschadigd, geheel of gedeeltelijk verloren gaan of
onherstelbaar beschadigd worden, dan zullen indien reparatie redelijkerwijs mogelijk is de reparatiekosten
volledig aan opdrachtgever worden doorberekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. Indien
reparatie redelijkerwijs niet mogelijk is, is opdrachtgever aan PresTop verschuldigd een bedrag gelijk aan de
aanschafkosten van nieuwe vervangende apparatuur en de eventuele andere kosten van vervanging. PresTop
zal in geval van uitkering van de verzekering die is afgesloten in opdracht van opdrachtgever het eigen risico
alsmede eventuele kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.
4.5. Annulering: het annuleren van het huren van zaken dient ten minste 7 werkdagen vóór het tijdstip van
ingaan van de huurperiode schriftelijk plaats te vinden. Alsdan blijft opdrachtgever een vergoeding
verschuldigd vanwege de tot aan het moment van de ontvangst van de annulering reeds verrichte
(programmeer-)werkzaamheden door PresTop, waarbij meer concreet gedoeld wordt op software
configuraties die reeds door of namens haar zijn uitgevoerd met het oog op de voorgenomen huur. Deze
vergoeding zal neerkomen op het aantal daadwerkelijk daaraan bestede uren vermenigvuldigd met het in de
branche van PresTop gebruikelijk gehanteerde uurtarief. Bij annulering binnen deze termijn van 7 dagen wordt
(a) 50% van de overeengekomen totale huurprijs in rekening gebracht, alsmede (b) voormelde vergoeding
betreffende reeds verrichte werkzaamheden.


Artikel 5. Levering/Oplevering
5.1. Tenzij anders overeengekomen is, vindt levering af magazijn plaats.
5.2. Bij levering op locatie is opdrachtgever verplicht de gehuurde/gekochte zaken af te nemen op het moment
waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan
hem ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien opdrachtgever de afname van gekochte zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies noodzakelijk voor (tijdige) levering, zullen de gekochte zaken tijdelijk worden
opgeslagen voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten,
waaronder in ieder geval opslagkosten (ten minste 10% van de overeengekomen factuurwaarde of de
daadwerkelijke kosten als deze hoger zijn), verschuldigd zijn.
5.4. Het is PresTop toegestaan gehuurde/gekochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een
deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is PresTop
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.5. Indien de overeenkomst mede inhoudt de installatie en/of montage van de van PresTop gekochte en/of
door PresTop in opdracht van opdrachtgever ontworpen en/of vervaardigde zaken, geldt het navolgende:
- oplevering van door PresTop uitgevoerde projecten wordt in alle gevallen geacht te hebben plaatsgevonden
op het moment dat PresTop de zaken bij opdrachtgever heeft afgeleverd en aangeeft dat installatie en/of
montage heeft plaatsgevonden;
- niet-aanvaarding van de oplevering als hiervoor bedoeld ontslaat opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichting.


Artikel 6. Levertijd
6.1. Door PresTop genoemde levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
6.2. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever PresTop derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een
redelijke termijn te stellen om haar verplichtingen alsnog na te komen.
6.3.Opdrachtgever heeft niet het recht tot ontbinding of opschorting over te gaan zo lang de in artikel 6.2.
genoemde redelijke termijn niet is verstreken. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na
ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk
overeengekomen is.
6.4. De door PresTop opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.


Artikel 7. Technische eisen en dergelijke
7.1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is PresTop er niet
verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften
die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, tenzij dit
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is.
7.2. Alle andere technische eisen die door opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en die
afwijken van de normaal geldende eisen dienen bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk
vastgelegd te worden.


Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door PresTop een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn
getoond of verstrekt bij wijze van indicatieve aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van
het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er wordt
geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.


Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
9.1. Een overeenkomst tussen PresTop en opdrachtgever kan onmiddellijk door PresTop ontbonden worden in
de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan PresTop omstandigheden ter kennis komen die haar goede
grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien PresTop opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor
de nakoming (bijvoorbeeld een borgsom of vooruitbetaling) en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is
ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is PresTop bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel
tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van PresTop om
volledige schadevergoeding te vorderen.
9.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan PresTop
zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, die van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt,
dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is PresTop eveneens
bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
9.3. Ontbinding van de overeenkomst door PresTop leidt nimmer tot schadeplichtigheid aan de zijde van
PresTop.
9.4. Opzegging en/of beëindiging van een met PresTop gesloten overeenkomst door opdrachtgever kan alleen
plaatsvinden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PresTop en uitsluitend indien opdrachtgever zich
bereid verklaart de reeds gemaakte kosten te vergoeden, de kosten van winstderving daaronder begrepen,
welke laatste kosten tenminste 50% van de overeengekomen factuurwaarde bedragen, onverminderd het
recht van PresTop om de werkelijk door haar geleden schade op opdrachtgever te verhalen.


Artikel 10. Garantie
10.1. Indien PresTop uitdrukkelijk en schriftelijk garantie aan opdrachtgever verleent, geldt die garantie voor de
in de aanbieding of overeenkomst opgegeven duur. Indien PresTop uitdrukkelijk en schriftelijk garantie
verleent zonder een termijn te vermelden, geldt een garantietermijn van 6 maanden.
10.2. Indien opdrachtgever zich beroept op garantie, dient hij dit schriftelijk en uitdrukkelijk aan PresTop te
melden binnen 3 kalenderdagen nadat de tekortkoming zich aan hem openbaart. Opdrachtgever vermeldt
daarbij het factuur- of opdrachtnummer. Opdrachtgever zal ook het serienummer van de betreffende zaak
vermelden indien de zaak van een serienummer is voorzien. Opdrachtgever zal PresTop in de gelegenheid
stellen de zaak te onderzoeken.
10.3. Opdrachtgever zal de zaak op verzoek van PresTop, op zijn kosten, zorgvuldig verpakt aan PresTop
retourneren. Indien PresTop aanbiedt de zaak op locatie van opdrachtgever te onderzoeken, zal opdrachtgever
ervoor zorgen dat de locatie en de zaak toegankelijk zijn. Bij werkzaamheden op locatie geldt dat indien
opdrachtgever montage en/of installatie van PresTop heeft afgenomen, eventuele demontage- en
montagewerkzaamheden voor rekening van PresTop zijn. Indien opdrachtgever de zaak heeft afgenomen
zonder montage en/of installatie door PresTop, zullen eventuele demontage- en montagewerkzaamheden voor
rekening van opdrachtgever zijn. Indien bij onderzoek blijkt dat geen defect aanwezig is, is PresTop gerechtigd
redelijke kosten voor onderzoek en retourtransport aan opdrachtgever door te belasten.
10.4. Bij een gebleken defect binnen de garantietermijn zal PresTop reparatie of vervanging aanbieden, dit naar
keuze van PresTop. Transport van de gerepareerde of vervangende zaak van PresTop naar opdrachtgever zal in
dat geval voor rekening van PresTop zijn.
10.5. De garantie geldt niet voor beperkte cosmetische tekortkomingen die de functionaliteit van de zaak niet
aantasten. Ook geldt geen garantie op materialen die bij normaal gebruik slijten zoals batterijen, kabels en
wielen. Verder wordt geen garantie verleend voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of
onoordeelkundig gebruik of schade ontstaan tijdens transport dat niet door PresTop is gefaciliteerd.
10.6. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het repareren of vervangen van de zaak althans tot
het leveren van ten minste gelijkwaardige onderdelen, terwijl PresTop nimmer aansprakelijk is voor enige
andere door opdrachtgever ter zake geleden schade.
10.7. Indien de garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de
garantie die door de betreffende producent voor die zaak wordt gegeven.


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud, in die zin dat zaken door PresTop worden geleverd
onder opschortende voorwaarde dat opdrachtgever volledig aan zijn op enig moment jegens PresTop
bestaande verplichtingen voldoet. Het eigendomsvoorbehoud wordt bedongen voor alle vorderingen die de
tegenprestatie voor door PresTop aan opdrachtgever geleverde of te leveren zaken betreffen, voor ten
behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede voor vorderingen wegens
tekortschieten door opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomsten, die tot schadevergoeding
en vergoeding van (buiten)gerechtelijke kosten, renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.
11.2. Door PresTop geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts
in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.
11.3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren.
11.4. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PresTop dan wel aan
een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin PresTop haar eigendomsrechten wil uitoefenen,
al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PresTop zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar
mee te nemen.
11.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of van PresTop gehuurde
zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht PresTop zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden schriftelijk en uitdrukkelijk daarvan op de hoogte te stellen.
11.6. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd
te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek aan PresTop ter inzage te geven.


Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
12.1. Opdrachtgever dient de gekochte/gehuurde zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient
opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen
met hetgeen overeengekomen is;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de
eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
12.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient opdrachtgever deze binnen 3
kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan PresTop te melden.
12.3. Niet zichtbare gebreken dient opdrachtgever binnen 3 kalenderdagen na ontdekking, maar uiterlijk
binnen 3 maanden na aflevering, uitdrukkelijk en schriftelijk aan PresTop te melden.
12.4. Eventuele defecten aan gehuurde zaken dienen direct gemeld te worden. Als er zich een storing voordoet
aan de door PresTop geïnstalleerde apparatuur (Nederland) dan wordt dit kosteloos verholpen. Buiten
Nederland is dat alleen mogelijk bij vóór de huurperiode schriftelijk gemaakte afspraken. Zijn de storingen
echter het gevolg van zelf uitgevoerde installatie van apparatuur en/of software dan zullen voorrijkosten en
arbeidsloon in rekening worden gebracht.
12.5. Als er tijdens de huurperiode niet gereclameerd wordt, op welke manier dan ook, omtrent het niet of niet
goed functioneren van de zaken kan nimmer korting worden verleend op de huurprijs.
12.6. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane
bestellingen bestaan.
12.7. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan PresTop worden geretourneerd.
12.8. Bij te laat klagen vervallen alle rechten van opdrachtgever. Deze termijnen dienen derhalve als
vervaltermijn beschouwd te worden.


Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in Euro;
- exclusief BTW;
- op basis van door PresTop gehanteerde minimum hoeveelheden;
- exclusief transportkosten;
- af fabriek/magazijn.
13.2. Indien PresTop met opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is PresTop niettemin gerechtigd tot
verhoging van de prijs indien PresTop kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering
significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins
niet-voorziene omstandigheden. In het geval waarin uitvoering van de overeenkomst langer dan 1 jaar loopt, is
PresTop gerechtigd de prijs jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage zoals vastgesteld door het CBS in
de Consumentenprijsindex.
13.3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te
ontbinden. PresTop is dan niet schadeplichtig.


Artikel 14. Emballage
14.1. Opdrachtgever is verplicht leenemballage binnen 14 kalenderdagen leeg, schoon en in onbeschadigde
staat aan PresTop te retourneren. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet
nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder meer de kosten
voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
14.2. Indien opdrachtgever leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour
zendt, is PresTop gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan aan opdrachtgever in rekening
te brengen, mits PresTop deze stappen in haar aanmaning heeft aangekondigd.
14.3. Het verpakkingsmateriaal van gehuurde zaken blijft eigendom van PresTop. In geval van ontbrekend
verpakkingsmateriaal zal een bedrag van minimaal € 25,00 per artikel waarvan de verpakking ontbreekt in
rekening worden gebracht, onverminderd het recht van PresTop om de werkelijk geleden schade op
opdrachtgever te verhalen.


Artikel 15. Betaling
15.1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum op een door PresTop aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
15.2. PresTop is gerechtigd een borgsom en/of vooruitbetaling van opdrachtgever te eisen.
15.3. Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na de factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per
maand tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
15.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen
van PresTop en de verplichtingen van opdrachtgever jegens PresTop onmiddellijk opeisbaar zijn.
15.5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.
15.6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 16. Incassokosten
16.1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van
opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd 15% van het totaal te vorderen bedrag.
16.2. Indien PresTop aantoont hogere kosten te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.


Artikel 17. Aansprakelijkheid
PresTop is jegens opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
- Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in
artikel 10 (Garantie) van deze algemene voorwaarden.
- PresTop is verder uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid of
grove schuld van PresTop of haar ondergeschikten.
- De aansprakelijkheid van PresTop is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van
PresTop in het betreffende geval te verstrekken uitkering te vermeerderen met het eigen risico van PresTop.
- Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, om welke reden dan ook,
en PresTop aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van PresTop beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de
betreffende overeenkomst althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
- In geen geval is PresTop aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever, waaronder onder meer wordt
begrepen schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, schade door (tijdelijke) stilstand, verminderde
opbrengst en gederfde winst.


Artikel 18. Overmacht
18.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen) alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
PresTop geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor PresTop niet in staat is haar verplichtingen na te komen,
werkstakingen in het bedrijf van PresTop daaronder begrepen.
18.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PresTop opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PresTop niet mogelijk is langer duurt dan
2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
18.3.Indien PresTop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.


Artikel 19. Geschillenbeslechting
De bevoegde rechter in het arrondissement waar PresTop gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van alle
geschillen die tussen partijen ontstaan kennis te nemen. Daarnaast heeft PresTop het recht opdrachtgever te
dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 20. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen PresTop en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden
21.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op het kantoor van de Kamer van Koophandel te
Eindhoven.
21.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het
tot stand komen van de betreffende overeenkomst.
21.3. De ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de
ongeldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden met zich mee.
21.4. Partijen verplichten zich om ongeldige bepalingen te vervangen door afspraken die de strekking van de
ongeldige bepalingen zo veel mogelijk benaderen.
21.5. PresTop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende
wijzigingen te hebben aanvaard, indien PresTop niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van
haar dat de wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk bezwaar daartegen heeft ontvangen.

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN – maart 2020

Bezoek nu

ons Interactieve Experience Center.

Prestop heeft het grootste Interactieve Experience Center van Europa. Je bent van harte welkom in onze showroom, op Ekkersrijt 4611 in Son en Breugel, waar we je al onze oplossingen kunnen tonen.

Liever online? Onze specialisten lopen graag met de iPhone met Zoom door ons Interactieve Experience Center. Live worden de beelden getoond en kun je direct vanuit thuis/werk vragen stellen.

Boek nu een afspraak